Bättre villkor för barn och personal i Eslövs förskolor

Sammanfattning

Eslöv kommun ska kunna erbjuda en trygg, säker och kvalitetsmässig förskoleverksamhet för barnen, med bra arbetsvillkor för personalen. Detta görs genom en stabil och fullgod personalstyrka, i enlighet med det nationella genomsnittet för antalet barn per pedagog samt i enlighet med Skolverkets rekommendationer om hur stora barngrupper ska vara. Endast på detta sätt kan Eslövs kommun skapa goda förutsättningar för pedagogerna att utföra sitt pedagogiska uppdrag i enlighet med den nationella läroplanen och ge möjlighet till en trygg och säker plats för barnen att vara på under dagtid. För att förskoleenheterna ska klara av att leva upp till kraven krävs – förutom en ökad budget – ett antal reformer gällande hur Eslövs kommun fördelar pengar till samt stöttar förskoleenheterna ekonomiskt. Därtill krävs ett fungerande och stabilt vikariesystem. Målet med dessa förändringar är att Eslövs kommun ska få ett av det modernaste och bästa förskolesystemet i landet.

Här följer ett medborgarförslag i fyra delar. Förslaget presenterar en strategi som skulle ge de kommunala förskolorna bättre förutsättningar att bedriva sin pedagogiska verksamhet och Eslövs kommun bättre möjligheter att bedriva högklassig förskoleverksamhet.

1. Kommunala styrdokument för minsta antal närvarande personal på en kommunal förskola

2. Kompensera förskolor med hög beläggning

3. Skapa ett modernt och fungerande vikariesystem inom förskoleverksamheten

4. Kompensatoriskt ersättningssystem vid vikarietillsättning på förskola

De fyra förslagen tar sin utgångspunkt i att föräldrar till barn i Eslöv kommuns förskolor blivit varse hur den nuvarande resursfördelningen på förskolorna leder till orimligt låga bemanningssituationer, vilket i sin tur gör det omöjligt att bedriva en långsiktigt hållbar pedagogisk verksamhet.

Förslagen och en kort motivering till dessa presenteras under rubriken Beskrivning. För den som vill sätta sig närmare in i det ärende som givit upphov till detta medborgarförslag finns ett antal bilagor.

Beskrivning

1. Kommunala styrdokument för minsta antal närvarande personal på en kommunal förskola

Eslövs kommun bör ta fram ett styrdokument som anger vilket minsta accepterat antal närvarande personal på en kommunal förskola ska vara. Detta så att varje förskola, oavsett tidpunkt under dagen, kan leva upp till det nationella genomsnittet gällande antal barn per vuxen, samt under hela dagen leva upp till möjligheten att utforma grupper i enlighet med Skolverkets rekommendation för storlek på barngrupper. En personal ska aldrig behöva vara ensam med en barngrupp under mer än korta stunder och i så fall endast med en handfull barn.

Förskoleverksamheten ska kunna erbjuda en trygg och säker förskoleverksamhet för barnen, med bra arbetsvillkor för personalen. Syftet med förslaget är att garantera säkerheten för barnen på kommunens förskolor genom fullgod personalstyrka, skapa förutsättningar för pedagogerna att utföra sitt pedagogiska uppdrag i enlighet med den nationella läroplanen samt att skapa en hållbar arbetsmiljö för de anställda, trygghet för barnen och kontinuitet i verksamheten, med kvalitetsmässig verksamhet som resultat. I de fall där man med hjälp av barnpengen på en förskoleenhet inte når upp till den satta miniminivån av personal på en förskola/ förskoleenhet ska Eslövs kommun skjuta till pengar till förskolan i detta syfte. Det ska åligga kommunen att se till att förskolorna/ förskoleenheterna får rätt förutsättningar att bedriva kommunal verksamhet.
Minimikrav:
Grupper med
färre än 10 barn: 2 heltidstjänster
mer än 10 barn: 2,5 heltidstjänster
mer än 14 barn: 3 heltidstjänster
mer än 19 barn: 4 heltidstjänster


2. Kompensera förskolor med hög beläggning

Eslövs kommun bör utforma ett ersättningssystem som innebär att man kompenserar de förskolor i kommunen som har hög beläggning, dvs. där många barn går långa dagar och där barnpengen inte räcker till för att tillsätta fullgod personalstyrka och ha fullgod personaltäthet under hela dagen. Syftet är att kunna garantera säkerheten för barnen på kommunens förskolor genom fullgod personalstyrka, skapa förutsättningar för pedagogerna att utföra sitt pedagogiska uppdrag samt att skapa en hållbar arbetsmiljö för de anställda, med trygghet för barnen, kontinuitet i verksamheten och kvalitetsmässig verksamhet som resultat. Det ska åligga kommunen att se till att förskolorna/förskoleenheterna får rätt förutsättningar att bedriva kommunal verksamhet.


3. Skapa ett modernt och fungerande vikariesystem inom förskoleverksamheten

Eslövs kommun ska bli en ledande kommun för vikarietillsättning i förskola genom att avsätta pengar för att anställa ett antal utbildade pedagoger som har som enda syfte att på heltid arbeta som vikarier åt kommunen. Syftet är att garantera möjligheten att tillsätta vikarier vid behov och på så sätt garantera säkerheten för barnen på kommunens förskolor genom fullgod personalstyrka, skapa förutsättningar för pedagogerna att utföra sitt pedagogiska uppdrag samt att skapa en hållbar arbetsmiljö för de anställda, med trygghet för barnen, kontinuitet i verksamheten och kvalitetsmässig verksamhet som resultat.


4.Kompensatoriskt ersättningssystem vid vikarietillsättning på förskola

Eslövs kommun bör utforma ett kompensatoriskt ersättningssystem där där det åligger kommunen att skjuta till pengar utöver barnpengen till förskoleenheter för ökade utgifter som följer på sjukskrivning i kombination med tillsättning av vikarie eller vid behov av extra personal i extrema situationer. Det ska åligga kommunen att se till att förskolorna/förskoleenheterna får rätt förutsättningar att bedriva kommunal verksamhet.

Kort motivering till medborgarförslagen

Punkterna 1-2
På förekommen anledning vet vi att olika förskolor i kommunen har olika förutsättningar att leva upp till Skolverkets riktlinjer och till det nationella genomsnittet på antal personal per barn. Påverkar gör hur många barn man har i åldersspannen 1-3 år respektive 4-5 år samt hur hög beläggning en förskola har, dvs. hur långa dagar barnen går på förskolan. Med dagens ersättningssystem får kommunerna och därmed förskoleenheterna mer pengar för barn 1-3 år och mindre pengar för barn 4-5 år. Som förskoleenhet får man också samma mängd pengar för ett barn oavsett hur kort eller lång dag den går på förskolan. Exempel: En förskola med många unga barn (1-3 år) som går korta dagar har bättre förutsättningar att skapa fullgod personaltäthet än en förskola med en överrepresentation av äldre barn (4-5 år) som går långa dagar.

Fullbelagda förskolor ska inte straffas ekonomiskt för att de har många barn som är i åldersspannet 4-5 år och för att de har full beläggning. Vill Eslövs kommun attrahera invånare med heltidsyrken med arbetsplatser i annan ort och visa att deras barn kan få fullgod barnomsorg under hela dagen eller ska de invånarna istället lockas till andra kommuner med bättre barnomsorg? En verksamhets goda kvalitet är beroende av goda förutsättningar för ett gott arbete. Eslövs kommun ska leva upp till rikssnittet gällande antal barn per personal och till Skolverkets riktlinjer för barngruppernas storlek.

Punkt 3
Kommunen har problem med att hitta och att tillsätta vikarier och många av de vikarier som finns att tillgå saknar rätt kompetens. Genom att avsätta pengar för att betala ett antal heltidsanställda, utbildade pedagoger som endast arbetar för att vikariera på kommunens förskoleenheter, kan man garantera att det finns vikarierande personal och att denna har den kompetens som efterfrågas. Genom att ambulera i kommunen lär de känna den övriga personalen och förskolornas arbetssätt. Därmed blir vikarierna en god tillgång vid det tillfälle då de vikarierar på en förskola. Systemet gör det också möjligt att skapa en hållbar och trygg situation för den vikarierande personalen, eftersom de garanteras en heltidslön och arbetar heltid. Sist, men inte minst, skulle Eslövs kommun framstå som en modern och nytänkande kommun genom att arbeta på detta proaktiva sätt.

Punkt 4
Förskoleenheterna har en pressad budget för att klara personalkostnaderna. Vid sjukdom ska personal ersättas med vikarie. Förskoleenheten måste då både ta vissa kostnader för den som är sjukskriven och utlägg för vikarie. Den totala kostnaden blir högre. På förekommen anledning i kommunen (se bilaga) vet vi att långvariga sjukskrivningar blir förödande för en förskolas budget. Konsekvensen blir ett negativt resultat i budgeten, med långa efterverkningar i form av orimliga sparkrav och med minskad personaltäthet som konsekvens.

Nedan följer två länkar:

1: Länk till artikel i Förskolan.se som också presenterar statistik och Skolverkets rekommendationer för barngruppers storlek (Att jämföra med exemplet avdelningen Humlan på Bokebo förskola i Eslövs kommun i nedanstående samling bilagor.)

2: Länk till dokumentsamling innehållande bilagor till tidigare kommunikation i ärendet avseende ett konkret fall i Eslövs kommun samt statistiskt underlag. Dokumentsamlingen innehåller följande bilagor:

Underlag 1: Öppet brev till förskolechef och dennes överordnade, ställt 2019-08-26

Underlag 2: Öppet brev till Kerstin Melén-Gyllensten och David Westlund, ställt 2019-09-05. Ärendet har diarieförts hos kommunen, DNR BoF.2019.2421-6/632.

Underlag 3: Sammanfattning av möte med Kerstin-Melén-Gyllensten och David Westlund 2019-09-05. Sammanfattning gjord av de två föräldrar som representerade de 74 namnen på mötet med Kerstin Melén-Gyllensten och David Westlund. Sammanfattningen har också skickats till förskolan Bokebos föräldrar.

Underlag 4: Skriftliga krav ställda till Kerstin Melén-Gyllensten och David Westlund 2019-09-08, som ett resultat av det hållna mötet 2019-09-05. Ärendet har diarieförts hos kommunen, DNR BoF.2019.2421-8/632.

Underlag 5: Svar Bokebo från Kerstin Melén-Gyllensten och David Westlund på de skriftligt ställda kraven i underlag 4.

Underlag 6: Barn och personal i förskola

Underlag 7: Förskola_Personal_Riksnivå_2A

Underlag 8: Förskola_Personal_Riksnivå_2C

Länk

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/battrevillkor

Skriv under e-förslag

info

Du måste vara inloggad för att skriva under ett e-förslag.

Registrera Logga in

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Anna Nyman 2019-09-26
2 Maria Wiking 2019-09-26
3 Therese Persson 2019-09-26
4 Alias_3080 2019-09-26
5 Elisabeth Bergenäs 2019-09-26
6 Alias_3092 2019-09-26
7 Nina Plogmaker 2019-09-26
8 Alias_3098 2019-09-26 Bättre bemanning, och med det menas inte ny personal, utan mer personal.
9 Manoj Puthia 2019-09-26
10 Alias_3104 2019-09-26
11 Alias_3107 2019-09-26
12 Johan Björklund 2019-09-26 Jag skriver under.
13 Jeanette Renström Björkdahl 2019-09-26
14 Angela Björklund 2019-09-26 Angela Björklund
15 Alias_3119 2019-09-26
16 Frida Hernborg 2019-09-26
17 Stefan Plogmaker 2019-09-26
18 Linda Stenbeck 2019-09-26
19 Magdalena Uddenhed 2019-09-26
20 Conny Karlsson 2019-09-26
21 Christina Jensen 2019-09-26
22 Lina Olsson 2019-09-26
23 Micaela Röding 2019-09-26
24 Alias_3149 2019-09-27
25 Niclas Rönnemyr 2019-09-27
26 Martin Toftevall 2019-09-27
27 Ann-Charlotte Thysell 2019-09-27
28 Therese Pålsson 2019-09-27
29 Jeanette Malmgren 2019-09-27
30 Heidi Klang 2019-09-27
31 Christopher Dominique 2019-09-28
32 Annelie Juul 2019-09-29
33 Kristian Tammo 2019-09-29 Kristian Tammo
34 Anette Nilsson Gunder 2019-09-29
35 Marie Sjöblom 2019-09-29
36 Alias_3200 2019-09-29
37 Alias_3212 2019-09-30
38 Markus Sprinchorn 2019-09-30
39 Daniel Jonsson 2019-09-30
40 Anna Månsson 2019-10-01
41 Emily Lindblad 2019-10-01
42 Anders Wiking 2019-10-01
43 Lars Strömberg 2019-10-01
44 Alias_3313 2019-10-01
45 Marcus Christensen 2019-10-02
46 Antonio Bratten Hill 2019-10-02
47 Martin Klang 2019-10-02
48 Johan Anderberg 2019-10-02
49 Alias_3340 2019-10-02
50 Johannes Eriksson 2019-10-02
51 Alias_1636 2019-10-02
52 Martina Svensson 2019-10-02
53 Alias_3254 2019-10-02
54 Mattias Kovacic 2019-10-03
55 Alias_1155 2019-10-04
56 Anna Holländer Lauritzen 2019-10-04
57 Martina Nordbeck 2019-10-05
58 Linus Persson 2019-10-05
59 Britta Ettrup 2019-10-07
60 Charlotta Titer Tammo 2019-10-07
61 Alias_3410 2019-10-07
62 Hanna-Karin Toftevall 2019-10-07
63 Marie Bergstrand 2019-10-07
64 Alias_3419 2019-10-08
65 Dan Nasomfan Bindel 2019-10-08
66 Urszula Kolasinska 2019-10-08
67 Linda Karlsson 2019-10-08
68 Alias_3434 2019-10-08
69 Alias_3443 2019-10-09
70 Alias_3449 2019-10-09
71 Alias_2142 2019-10-09
72 Alias_3452 2019-10-09
73 Alias_3461 2019-10-09
74 Anna Lenander 2019-10-09
75 Emelie Jönsson 2019-10-09
76 Lisa Erman 2019-10-09
77 Håkan Erman 2019-10-09
78 Alias_3476 2019-10-09
79 Marna Ranåker 2019-10-09
80 Lena Olsson 2019-10-09
81 Johanna Rydh 2019-10-09
82 Johanna Rehn 2019-10-10
83 Alias_3494 2019-10-10
84 Krzysztof Kolasinski 2019-10-10
85 Monica Carlsson 2019-10-10
86 Marcus Christensson 2019-10-10
87 Susanna Petersson 2019-10-11
88 Alias_3325 2019-10-12
89 Alias_4019 2019-10-12
90 Thomas Pilbecker 2019-10-12
91 Sara Torres 2019-10-13
92 Linn Albertsson 2019-10-14
93 Mikael Wernerheim 2019-10-15
94 Linda Johansson 2019-10-15
95 Robert Samnegård 2019-10-15

Kommentarer

Information

Status

Samlar underskrifter

Förslagsställare

Anna Nyman

Startdatum

2019-09-26

Slutdatum

2019-12-26

Målgrupp

Utbildning och barnomsorg

Signaturer

95 onlineunderskrifter