Bättre villkor för barn och personal i Eslövs förskolor

Sammanfattning

Eslöv kommun ska kunna erbjuda en trygg, säker och kvalitetsmässig förskoleverksamhet för barnen, med bra arbetsvillkor för personalen. Detta görs genom en stabil och fullgod personalstyrka, i enlighet med det nationella genomsnittet för antalet barn per pedagog samt i enlighet med Skolverkets rekommendationer om hur stora barngrupper ska vara. Endast på detta sätt kan Eslövs kommun skapa goda förutsättningar för pedagogerna att utföra sitt pedagogiska uppdrag i enlighet med den nationella läroplanen och ge möjlighet till en trygg och säker plats för barnen att vara på under dagtid. För att förskoleenheterna ska klara av att leva upp till kraven krävs – förutom en ökad budget – ett antal reformer gällande hur Eslövs kommun fördelar pengar till samt stöttar förskoleenheterna ekonomiskt. Därtill krävs ett fungerande och stabilt vikariesystem. Målet med dessa förändringar är att Eslövs kommun ska få ett av det modernaste och bästa förskolesystemet i landet.

Här följer ett medborgarförslag i fyra delar. Förslaget presenterar en strategi som skulle ge de kommunala förskolorna bättre förutsättningar att bedriva sin pedagogiska verksamhet och Eslövs kommun bättre möjligheter att bedriva högklassig förskoleverksamhet.

1. Kommunala styrdokument för minsta antal närvarande personal på en kommunal förskola

2. Kompensera förskolor med hög beläggning

3. Skapa ett modernt och fungerande vikariesystem inom förskoleverksamheten

4. Kompensatoriskt ersättningssystem vid vikarietillsättning på förskola

De fyra förslagen tar sin utgångspunkt i att föräldrar till barn i Eslöv kommuns förskolor blivit varse hur den nuvarande resursfördelningen på förskolorna leder till orimligt låga bemanningssituationer, vilket i sin tur gör det omöjligt att bedriva en långsiktigt hållbar pedagogisk verksamhet.

Förslagen och en kort motivering till dessa presenteras under rubriken Beskrivning. För den som vill sätta sig närmare in i det ärende som givit upphov till detta medborgarförslag finns ett antal bilagor.

Beskrivning

1. Kommunala styrdokument för minsta antal närvarande personal på en kommunal förskola

Eslövs kommun bör ta fram ett styrdokument som anger vilket minsta accepterat antal närvarande personal på en kommunal förskola ska vara. Detta så att varje förskola, oavsett tidpunkt under dagen, kan leva upp till det nationella genomsnittet gällande antal barn per vuxen, samt under hela dagen leva upp till möjligheten att utforma grupper i enlighet med Skolverkets rekommendation för storlek på barngrupper. En personal ska aldrig behöva vara ensam med en barngrupp under mer än korta stunder och i så fall endast med en handfull barn.

Förskoleverksamheten ska kunna erbjuda en trygg och säker förskoleverksamhet för barnen, med bra arbetsvillkor för personalen. Syftet med förslaget är att garantera säkerheten för barnen på kommunens förskolor genom fullgod personalstyrka, skapa förutsättningar för pedagogerna att utföra sitt pedagogiska uppdrag i enlighet med den nationella läroplanen samt att skapa en hållbar arbetsmiljö för de anställda, trygghet för barnen och kontinuitet i verksamheten, med kvalitetsmässig verksamhet som resultat. I de fall där man med hjälp av barnpengen på en förskoleenhet inte når upp till den satta miniminivån av personal på en förskola/ förskoleenhet ska Eslövs kommun skjuta till pengar till förskolan i detta syfte. Det ska åligga kommunen att se till att förskolorna/ förskoleenheterna får rätt förutsättningar att bedriva kommunal verksamhet.
Minimikrav:
Grupper med
färre än 10 barn: 2 heltidstjänster
mer än 10 barn: 2,5 heltidstjänster
mer än 14 barn: 3 heltidstjänster
mer än 19 barn: 4 heltidstjänster


2. Kompensera förskolor med hög beläggning

Eslövs kommun bör utforma ett ersättningssystem som innebär att man kompenserar de förskolor i kommunen som har hög beläggning, dvs. där många barn går långa dagar och där barnpengen inte räcker till för att tillsätta fullgod personalstyrka och ha fullgod personaltäthet under hela dagen. Syftet är att kunna garantera säkerheten för barnen på kommunens förskolor genom fullgod personalstyrka, skapa förutsättningar för pedagogerna att utföra sitt pedagogiska uppdrag samt att skapa en hållbar arbetsmiljö för de anställda, med trygghet för barnen, kontinuitet i verksamheten och kvalitetsmässig verksamhet som resultat. Det ska åligga kommunen att se till att förskolorna/förskoleenheterna får rätt förutsättningar att bedriva kommunal verksamhet.


3. Skapa ett modernt och fungerande vikariesystem inom förskoleverksamheten

Eslövs kommun ska bli en ledande kommun för vikarietillsättning i förskola genom att avsätta pengar för att anställa ett antal utbildade pedagoger som har som enda syfte att på heltid arbeta som vikarier åt kommunen. Syftet är att garantera möjligheten att tillsätta vikarier vid behov och på så sätt garantera säkerheten för barnen på kommunens förskolor genom fullgod personalstyrka, skapa förutsättningar för pedagogerna att utföra sitt pedagogiska uppdrag samt att skapa en hållbar arbetsmiljö för de anställda, med trygghet för barnen, kontinuitet i verksamheten och kvalitetsmässig verksamhet som resultat.


4.Kompensatoriskt ersättningssystem vid vikarietillsättning på förskola

Eslövs kommun bör utforma ett kompensatoriskt ersättningssystem där där det åligger kommunen att skjuta till pengar utöver barnpengen till förskoleenheter för ökade utgifter som följer på sjukskrivning i kombination med tillsättning av vikarie eller vid behov av extra personal i extrema situationer. Det ska åligga kommunen att se till att förskolorna/förskoleenheterna får rätt förutsättningar att bedriva kommunal verksamhet.

Kort motivering till medborgarförslagen

Punkterna 1-2
På förekommen anledning vet vi att olika förskolor i kommunen har olika förutsättningar att leva upp till Skolverkets riktlinjer och till det nationella genomsnittet på antal personal per barn. Påverkar gör hur många barn man har i åldersspannen 1-3 år respektive 4-5 år samt hur hög beläggning en förskola har, dvs. hur långa dagar barnen går på förskolan. Med dagens ersättningssystem får kommunerna och därmed förskoleenheterna mer pengar för barn 1-3 år och mindre pengar för barn 4-5 år. Som förskoleenhet får man också samma mängd pengar för ett barn oavsett hur kort eller lång dag den går på förskolan. Exempel: En förskola med många unga barn (1-3 år) som går korta dagar har bättre förutsättningar att skapa fullgod personaltäthet än en förskola med en överrepresentation av äldre barn (4-5 år) som går långa dagar.

Fullbelagda förskolor ska inte straffas ekonomiskt för att de har många barn som är i åldersspannet 4-5 år och för att de har full beläggning. Vill Eslövs kommun attrahera invånare med heltidsyrken med arbetsplatser i annan ort och visa att deras barn kan få fullgod barnomsorg under hela dagen eller ska de invånarna istället lockas till andra kommuner med bättre barnomsorg? En verksamhets goda kvalitet är beroende av goda förutsättningar för ett gott arbete. Eslövs kommun ska leva upp till rikssnittet gällande antal barn per personal och till Skolverkets riktlinjer för barngruppernas storlek.

Punkt 3
Kommunen har problem med att hitta och att tillsätta vikarier och många av de vikarier som finns att tillgå saknar rätt kompetens. Genom att avsätta pengar för att betala ett antal heltidsanställda, utbildade pedagoger som endast arbetar för att vikariera på kommunens förskoleenheter, kan man garantera att det finns vikarierande personal och att denna har den kompetens som efterfrågas. Genom att ambulera i kommunen lär de känna den övriga personalen och förskolornas arbetssätt. Därmed blir vikarierna en god tillgång vid det tillfälle då de vikarierar på en förskola. Systemet gör det också möjligt att skapa en hållbar och trygg situation för den vikarierande personalen, eftersom de garanteras en heltidslön och arbetar heltid. Sist, men inte minst, skulle Eslövs kommun framstå som en modern och nytänkande kommun genom att arbeta på detta proaktiva sätt.

Punkt 4
Förskoleenheterna har en pressad budget för att klara personalkostnaderna. Vid sjukdom ska personal ersättas med vikarie. Förskoleenheten måste då både ta vissa kostnader för den som är sjukskriven och utlägg för vikarie. Den totala kostnaden blir högre. På förekommen anledning i kommunen (se bilaga) vet vi att långvariga sjukskrivningar blir förödande för en förskolas budget. Konsekvensen blir ett negativt resultat i budgeten, med långa efterverkningar i form av orimliga sparkrav och med minskad personaltäthet som konsekvens.

Nedan följer två länkar:

1: Länk till artikel i Förskolan.se som också presenterar statistik och Skolverkets rekommendationer för barngruppers storlek (Att jämföra med exemplet avdelningen Humlan på Bokebo förskola i Eslövs kommun i nedanstående samling bilagor.)

2: Länk till dokumentsamling innehållande bilagor till tidigare kommunikation i ärendet avseende ett konkret fall i Eslövs kommun samt statistiskt underlag. Dokumentsamlingen innehåller följande bilagor:

Underlag 1: Öppet brev till förskolechef och dennes överordnade, ställt 2019-08-26

Underlag 2: Öppet brev till Kerstin Melén-Gyllensten och David Westlund, ställt 2019-09-05. Ärendet har diarieförts hos kommunen, DNR BoF.2019.2421-6/632.

Underlag 3: Sammanfattning av möte med Kerstin-Melén-Gyllensten och David Westlund 2019-09-05. Sammanfattning gjord av de två föräldrar som representerade de 74 namnen på mötet med Kerstin Melén-Gyllensten och David Westlund. Sammanfattningen har också skickats till förskolan Bokebos föräldrar.

Underlag 4: Skriftliga krav ställda till Kerstin Melén-Gyllensten och David Westlund 2019-09-08, som ett resultat av det hållna mötet 2019-09-05. Ärendet har diarieförts hos kommunen, DNR BoF.2019.2421-8/632.

Underlag 5: Svar Bokebo från Kerstin Melén-Gyllensten och David Westlund på de skriftligt ställda kraven i underlag 4.

Underlag 6: Barn och personal i förskola

Underlag 7: Förskola_Personal_Riksnivå_2A

Underlag 8: Förskola_Personal_Riksnivå_2C

Länk

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/battrevillkor

Skriv under e-förslag

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Anna Nyman 2019-09-26
2 Maria Wiking 2019-09-26
3 Therese Persson 2019-09-26
4 Alias_3080 2019-09-26
5 Elisabeth Bergenäs 2019-09-26
6 Olof Olsson 2019-09-26
7 Nina Plogmaker 2019-09-26
8 Alias_3098 2019-09-26 Bättre bemanning, och med det menas inte ny personal, utan mer personal.
9 Manoj Puthia 2019-09-26
10 Alias_3104 2019-09-26
11 Alias_3107 2019-09-26
12 Johan Björklund 2019-09-26 Jag skriver under.
13 Jeanette Renström Björkdahl 2019-09-26
14 Angela Björklund 2019-09-26 Angela Björklund
15 Alias_3119 2019-09-26
16 Frida Hernborg 2019-09-26
17 Stefan Plogmaker 2019-09-26
18 Linda Stenbeck 2019-09-26
19 Magdalena Uddenhed 2019-09-26
20 Conny Karlsson 2019-09-26
21 Christina Jensen 2019-09-26
22 Lina Olsson 2019-09-26
23 Micaela Röding 2019-09-26
24 Alias_3149 2019-09-27
25 Niclas Rönnemyr 2019-09-27
26 Martin Toftevall 2019-09-27
27 Ann-Charlotte Thysell 2019-09-27
28 Therese Pålsson 2019-09-27
29 Jeanette Malmgren 2019-09-27
30 Heidi Klang 2019-09-27
31 Christopher Dominique 2019-09-28
32 Annelie Juul 2019-09-29
33 Kristian Tammo 2019-09-29 Kristian Tammo
34 Anette Nilsson Gunder 2019-09-29
35 Marie Sjöblom 2019-09-29
36 Alias_3200 2019-09-29
37 Alias_3212 2019-09-30
38 Markus Sprinchorn 2019-09-30
39 Daniel Jonsson 2019-09-30
40 Anna Månsson 2019-10-01
41 Emily Lindblad 2019-10-01
42 Anders Wiking 2019-10-01
43 Lars Strömberg 2019-10-01
44 Alias_3313 2019-10-01
45 Marcus Christensen 2019-10-02
46 Antonio Bratten Hill 2019-10-02
47 Martin Klang 2019-10-02
48 Johan Anderberg 2019-10-02
49 Alias_3340 2019-10-02
50 Johannes Eriksson 2019-10-02
51 Alias_1636 2019-10-02
52 Martina Svensson 2019-10-02
53 Alias_3254 2019-10-02
54 Mattias Kovacic 2019-10-03
55 Alias_1155 2019-10-04
56 Anna Holländer Lauritzen 2019-10-04
57 Martina Nordbeck 2019-10-05
58 Linus Persson 2019-10-05
59 Britta Ettrup 2019-10-07
60 Charlotta Titer Tammo 2019-10-07
61 Alias_3410 2019-10-07
62 Hanna-Karin Toftevall 2019-10-07
63 Marie Bergstrand 2019-10-07 Marie Bergstrand
64 Alias_3419 2019-10-08
65 Dan Nasomfan Bindel 2019-10-08 Mycket bra riktlinjer och helt nödvändiga ändringar för att säkra våra barn en trygg och lärorik uppväxt i skolsystemet! Även nödvändiga ändringar i policyn om vi vill ha kunniga och professionella pedagoger i våra förskolor. Arbetsvillkoren måste förbättras.
66 Urszula Kolasinska 2019-10-08
67 Linda Karlsson 2019-10-08
68 Alias_3434 2019-10-08
69 Alias_3443 2019-10-09
70 Alias_3449 2019-10-09
71 Alias_2142 2019-10-09
72 Alias_3452 2019-10-09
73 Alias_3461 2019-10-09
74 Anna Lenander 2019-10-09
75 Emelie Jönsson 2019-10-09
76 Lisa Erman 2019-10-09
77 Håkan Erman 2019-10-09
78 Alias_3476 2019-10-09
79 Marna Ranåker 2019-10-09
80 Lena Olsson 2019-10-09
81 Johanna Rydh 2019-10-09
82 Johanna Rehn 2019-10-10
83 Alias_3494 2019-10-10
84 Krzysztof Kolasinski 2019-10-10
85 Monica Carlsson 2019-10-10
86 Marcus Christensson 2019-10-10
87 Susanna Petersson 2019-10-11
88 Alias_3325 2019-10-12
89 Alias_4019 2019-10-12
90 Thomas Pilbecker 2019-10-12
91 Sara Torres 2019-10-13 Sara Torres
92 Linn Albertsson 2019-10-14
93 Mikael Wernerheim 2019-10-15 Det känns inte rimligt för vårt hushåll att betala in ca 62000kr i skatt varje månad, därtill förskoleavgift, och inte få bättre lärartäthet än i dagsläget för vårt barn på Bokebo förskola. Kommunens företrädare bör fråga sig samma sak som vi gör; ”vad får vi för skattepengarna?”
94 Linda Johansson 2019-10-15
95 Robert Samnegård 2019-10-15
96 Alias_4046 2019-10-17
97 Alias_4050 2019-10-19
98 Alias_4052 2019-10-19
99 Emil Junhager 2019-10-19
100 Alias_4055 2019-10-19
101 Ulrika Martinsson 2019-10-19
102 Ann Axén 2019-10-20 Våra barn, framtiden, måste få resurser.
103 Alias_4068 2019-10-20
104 Alias_4070 2019-10-20
105 Yvonne Bengtsson 2019-10-20
106 Alias_4071 2019-10-20 Pengarna räcker inte till lärar vikarier men de räcker till ett löjligt sandparadis I eslöv ?
107 Marlene kastlund 2019-10-20
108 Alias_4077 2019-10-20
109 Maja Sernham 2019-10-20 Toppen förslag!
110 Alias_4076 2019-10-20 Nu får det minsann bli bättre så mycket skatt som vi betalar.
111 Alias_4083 2019-10-20
112 Ann-Charlott Stråth 2019-10-20
113 Lasse Holmström 2019-10-20
114 Ulrika Möllerstedt 2019-10-20
115 Desiree Lemmen 2019-10-20
116 Mattias Jeppsson 2019-10-21
117 Susanna Arvidsson 2019-10-21 Behöver ske förändring snarast!
118 Emma Nilsson 2019-10-21
119 Sofie Vading 2019-10-21
120 Andrée Rosqvist 2019-10-21
121 Marie Friberg 2019-10-21 Marie Friberg
122 Anne Rimpler Lundell 2019-10-21
123 Alias_4115 2019-10-22
124 Fidelie Magnusson 2019-10-22
125 Katharina Nilsson 2019-10-22
126 Karl-Axel Klang 2019-10-23
127 Alias_4143 2019-10-24
128 Heléne Tullberg 2019-10-27
129 Ulrika Stenberg 2019-10-27
130 Marie Carlsson 2019-10-27
131 Anna Malmberg 2019-10-28
132 Ingela Humble 2019-10-28
133 Alias_1300 2019-10-30
134 Alias_4155 2019-10-31
135 Alias_4156 2019-11-01
136 Isa Hilldetun 2019-11-01
137 Jesper Bagge 2019-11-01
138 Angela Boncina 2019-11-02
139 Sofia Rudefalk 2019-11-04
140 Ulf Stålhammar 2019-11-06
141 Alias_4175 2019-11-07
142 Lina Hultin 2019-11-08
143 Siri Ekelund 2019-11-09
144 Christel Kronby Makar 2019-11-15
145 Max Ringström 2019-11-15
146 Emma Holmstrom 2019-11-20
147 Gabriella Svensson 2019-11-20
148 Sanna Lundqvist 2019-11-20
149 Daniel Olsson 2019-11-20
150 Ella Kivioja 2019-11-20
151 Camilla McTiernan 2019-11-21
152 Alias_4215 2019-11-21
153 Pontus Löfdahl 2019-11-21 En självklarhet för kommunens barn och föräldrar. Felpriortering av skattepengar?
154 Alias_1954 2019-11-21
155 Gunilla Nordlund 2019-11-25
156 Alias_2313 2019-11-26
157 Mats Persson 2019-11-27
158 Jacob Skerfe 2019-11-29
159 Henrik Rink 2019-12-03
160 Camilla Jönsosn 2019-12-03
161 Sofi Andersson 2019-12-05 Sofi Andersson
162 Caroline Stuxgren 2019-12-08
163 Alias_1672 2019-12-09
164 Tommy Nilsson 2019-12-09
165 Nathalie Olsson 2019-12-09
166 Fredrik Nilssons 2019-12-09
167 Anton Andersson 2019-12-09
168 Alias_4276 2019-12-09
169 Alias_4279 2019-12-09
170 Magnus Hultén 2019-12-09
171 Christina Sejte 2019-12-09
172 Michael Boysen 2019-12-09
173 Kerstin Jakobsson 2019-12-09
174 Christian Nilsson 2019-12-09
175 Louise Hagelberg 2019-12-09
176 Alias_4288 2019-12-10
177 Jimmy Jönsson 2019-12-11
178 Alias_2162 2019-12-11
179 Sara Johansson 2019-12-11
180 Catarina Sahlén 2019-12-13
181 Alias_2414 2019-12-13
182 Jenny Bengtsson 2019-12-13 Barnen i kommunen måste få en bra grund i förskolan Om mer krav ska kunna ställas på personal och verksamhet så måste de kunna vara fullt bemannade så de kan göra ett professionellt jobb med att Satsa på det sociala inkluderande och att försök hitta barn i riskgrupper.
183 Tor Udd 2019-12-13
184 Ulla Pålsson Hermansson 2019-12-14 Ulla Pålsson Hermansson
185 Alias_4305 2019-12-14
186 Alias_4306 2019-12-14
187 Cajsa Wastring 2019-12-14
188 Alias_4318 2019-12-15
189 Erika Söderqvist 2019-12-15
190 Glenn Andreasson 2019-12-15
191 Natali Arani 2019-12-15
192 Hanna Christensen 2019-12-16
193 Magnus Johnsson 2019-12-17
194 Susanne Brink 2019-12-18
195 katarina nilsson 2019-12-18
196 Jonas Johansson 2019-12-18
197 Marguerithe Ericsdotter 2019-12-18
198 Alias_1862 2019-12-19
199 Elisabet Rappe 2019-12-19
200 Mikele Nordahl 2019-12-20
201 Sabine Håkansson 2019-12-20
202 Anna Andersson 2019-12-20
203 Björn Due 2019-12-20
204 Alias_1791 2019-12-22
205 Alias_1527 2019-12-22
206 Alias_4542 2019-12-22
207 Thorkel Ingers 2019-12-23
208 Ronny Thall 2019-12-23
209 Maria Thall 2019-12-23
210 Alias_4410 2019-12-23
211 Karl-Erik Malmgren 2019-12-23
212 Sandra Nilsson 2019-12-24
213 Jenny Ottosson 2019-12-25
214 Alias_4585 2019-12-25
215 Alias_2190 2019-12-25
216 Alias_1918 2019-12-25
217 Elisabeth Måsén 2019-12-26 Våra barn är vår framtid. Lägg pengarna på detta istället för ombyggnad av torget.
218 Sanne Nurminen 2019-12-27
219 Fredrick Ucha 2019-12-27
220 Erika Nilsson 2019-12-27

Kommentarer

Christina Lindblad Olshov - 2020-02-24 14:39
Barn- och familjenämndens beslut gällande E-förslaget "Bättre villkor för barn och personal i Eslövs förskolor", BoF.2020.0011
document Barn- och familjenämndens beslut § 33, 2020.pdf Ladda ner
Information

Status

Avslutad

Förslagsställare

Anna Nyman

Startdatum

2019-09-26

Slutdatum

2019-12-26

Målgrupp

Utbildning och barnomsorg

Signaturer

220 onlineunderskrifter