Mer kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), mer stöd och bättre anpassningar i Eslövs kommuns skolor!

Sammanfattning

Kunskapen om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och dess konsekvenser behöver öka i Eslövs kommuns skolor!

Medvetenheten och kunskapen om hur dessa funktionsnedsättningen påverkar barnen och ungdomarnas skolgång behöver öka, likaså behöver det stöd och de anpassningar som erbjuds i skolan bättre motsvara det individuella barnets behov.

Medborgarförslaget innehåller fem konkreta förslag som beskriver vad Eslövs kommun kan göra för att förbättra för barn och ungdomar med NPF, när det gäller deras skolgång och i förlängningen också deras livssituation. Inte ett enda barn till ska behöva bli utmattad och/eller deprimerad på grund av att skolan inte är tillräckligt anpassad!

Beskrivning

Jag föreslår att Eslövs kommun inledningsvis öppet bjuder in alla föräldrar som har barn med NPF-diagnos/er, till flera utvecklande möten eller workshops och ta del av deras erfarenheter och kunskaper. Detta för att öka förskolornas, skolornas och fritidshemmens kompetens och visa att man lyssnar på familjerna och vill hjälpa dessa elever att få en bra skolgång och ett gott liv. Det ska sedan ligga som grund för ett långsiktigt arbete för en nollvision av utbrända/utmattade barn och ungdomar med NPF. Att behöva kämpa så för sitt barns rätt till god hälsa och god utbildning riskerar också att bränna ut föräldrar. Båda effekterna är oerhört tragiska och kostsamma, främst för de individer som drabbas men också för samhället!


En kontinuerlig satsning på barn och unga med NPF ger vinster för alla runtomkring; klasskamrater, lärare och familjer!


Vidare föreslår jag att en föräldragrupp startas som kan fungera som en remissinstans för politiker, tjänstemän, skola och elevhälsa, socialtjänst, folkhälsoteam tillsammans med specialpedagogiska skolmyndigheten, centralt skolstöd, NP-team, habilitering och barn- och ungdomspsykiatri och övriga instanser som kan behövas. Att kommunen bjuder in till och startar detta, kanske tillsätter en ansvarig projektledare, skulle ge väldigt mycket good will och underlätta enormt för dessa föräldrar som kämpar sig utmattade. Kanske ett folkhälsoteam eller NPF-team kan bistå? Tänk vad bra det vore om Eslövs kommun kunde vara en ledstjärna för övriga kommuner i länet och hela Sverige!


Inte ett enda barn till ska knäckas i skolan! Inte en enda familj till ska behöva flytta på grund av att skolan inte klarar av att göra rätt anpassningar i tid!


Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag därför att Eslövs kommun:


1.Tar beslut om nollvision av utbrända/utmattade barn i skolan, oavsett om det finns fastställd diagnos eller ej.


2.För att uppnå detta upprättas ett lyhört och kontinuerligt samarbete med vårdnadshavare till barn med NPF-diagnos/er.


3.Att kommunen och skolorna i högre grad tar hjälp av och beaktar den kunskap som finns i andra kunniga instanser såsom exempelvis elevhälsoteam, barn- och ungdomshabilitering, barn- och ungdomspsykiatri, specialpedagogiska myndigheten, m.fl. för kunskapsinhämtning och implementering i verksamheterna av de arbetsmetoder och anpassningar som krävs för varje enskild individ. Detta skall ske med en helhetssyn på individens behov, lyhördhet och ett långsiktigt likväl som ett akut tänk i anpassningsarbetet. Evidensbaserade metoder ska användas, med utgångspunkt från det enskilda barnets behov. Naturligtvis ska de insatser/det stöd som ges leva upp till de krav som ställs i Barnkonventionen och FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning


4.Att skolans rutiner ses över när det kommer till hög skolfrånvaro och att orosanmälan av föräldrar ersätts och/eller kompletteras med en egenanmälan för att skolan inte har kunnat bemöta eleven på rätt sätt och anpassa så att skollagen följs, vilket lett till sjukdom/utmattning/oförmåga att delta i undervisning hos eleven.5.Att Eslövs kommun kan erbjuda ungdomar med NPF-diagnos/er möjlighet att studera på folkhögskola från det att ungdomen har fyllt 16 år.

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/275

Skriv under e-förslag

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Sara Torres 2021-03-23
2 Luis Torres 2021-03-23
3 Julia Torres 2021-03-23
4 Marlene kastlund 2021-03-23
5 Hampus Persson 2021-03-23
6 Camilla Sjösten 2021-03-23
7 Jeanette Ekenberg 2021-03-23
8 Kinga Tarkowska 2021-03-23
9 Jenny Collin 2021-03-23
10 Emelie Thörnberg 2021-03-23
11 Karin Lembrér 2021-03-23
12 Eva-Karin Bengtsson 2021-03-23
13 Alias_2414 2021-03-23
14 Alias_5747 2021-03-23
15 Alias_3080 2021-03-23
16 Alias_2034 2021-03-23
17 Sandra Cramer 2021-03-23
18 Alias_2047 2021-03-23
19 Martina Hägerklint 2021-03-23
20 Alias_5765 2021-03-23
21 Alias_2447 2021-03-23
22 Malin Andersson 2021-03-23
23 Jessica Nielsen 2021-03-23
24 Daniel Svensson 2021-03-23
25 Minna Levin 2021-03-23
26 Inger Isaksson 2021-03-23
27 Conrad Andersson 2021-03-23
28 Alias_1677 2021-03-23
29 Anna-Maria Wulff 2021-03-23
30 Christine Laustsen 2021-03-23
31 Alias_1914 2021-03-23
32 Alias_5789 2021-03-23
33 Ingela Bergh 2021-03-23
34 Ann Levin 2021-03-23
35 Martina Lundh 2021-03-23
36 Rickard Ekenberg 2021-03-23
37 Angelica Haglund 2021-03-23
38 Anna Carlqvist 2021-03-23
39 Birgitta Jensen 2021-03-23
40 Alias_2018 2021-03-23
41 Carina Mölgaard 2021-03-23
42 Petra Sjölin 2021-03-23
43 Tina Trones 2021-03-24
44 Jeanette Olofsson 2021-03-24
45 Marie Ermanbriks 2021-03-24
46 Emma-Karin Trygg Vincic 2021-03-24
47 Therese Lagerstedt 2021-03-24
48 Therese Fremdehake 2021-03-24
49 Susanne Haglund 2021-03-24
50 Ann-Charlotte Olsson 2021-03-24
51 Elvira Edenlund 2021-03-24
52 Kristian Elvirsson 2021-03-24
53 Margareta Holmgren 2021-03-24
54 Karina Fasth 2021-03-24
55 Staffan Svedberg 2021-03-25
56 Linda Persson 2021-03-25
57 Charlotte Wressmark 2021-03-25
58 Camilla Sjunnesson 2021-03-26
59 Johanna Klaesson 2021-04-08
60 Bertil Idarsson 2021-04-28

Kommentarer

Sara Tellin - 2022-02-18 11:23
document Barn- och familjenämndens svar på e-förslag.pdf Ladda ner
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Sara Torres

Startdatum

2021-03-23

Slutdatum

2021-06-23

Målgrupp

Utbildning och barnomsorg

Signaturer

60 onlineunderskrifter