Anlägg ängar på Eslövs grönytor

Sammanfattning

Urbana ängar gynnar den biologiska mångfalden och kan bidra till Sveriges miljömål 'Ett rikt växt- och djurliv'. De kan även spara resurser för kommunen eftersom de kräver mindre skötsel än vanliga gräsmattor och kan öka rekreationsvärdet på ytor som idag inte används mycket. Eslöv har många ytor som idag består av klippt gräs men som inte utnyttjas och därför istället skulle kunna göras om till ängar.

Beskrivning

Det är numera allmänt känt att den biologiska mångfalden världen över minskar drastiskt. Detta har bl.a. lett till Sveriges miljömål Ett rikt växt- och djurliv. I Sverige är nästan 22% av de 4 746 bedömda arterna rödlistade och en stor andel av dessa förekommer främst i jordbrukslandskap. Eslöv är omgivet av jordbruksmark och skulle därmed kunna göra mycket för att bidra till att miljömålet uppnås. Att anlägga ängar på grönytor i kommunen kan bidra till att skapa habitat till många arter och därmed stärka deras chanser till överlevnad. Dessutom bidrar det till lägre kostnader och vackra utemiljöer.

Urbana ängar har många värden i sig. De bidrar till ökade estetiska, ekologiska och pedagogiska värden samt minskade driftkostnader. För att vidare höja rekreationsvärdet kan man sätta upp informationsskyltar om ängar och biologisk mångfald, använda ängarna i utbildning och/eller införa stadsvandringar längs ängarna. Man kan också klippa smala stråk i ängarna för att uppmuntra utforskandet.

Det finns många grönytor i Eslöv som inte används i hög grad och därmed inte har så stort rekreationsvärde. Exempel på sådana ytor är gräsmattorna runt kommunhuset, parken Gröna Torg, gräsytan vid slutet av Fågelsångsvägen och många vägrenar (t.ex. längs med Lantmannavägen och norra delen av Smålandsvägen). Troligtvis finns det även många liknande ytor i andra tätorter i Eslövs Kommun. Dessa hade kunnat anläggas helt eller delvis med äng. För bäst nytta bör man överväga konnektiviteten mellan de områden som anläggs så arter kan spridas däremellan och därmed ha ökade chanser för överlevnad. Detta kan underlättas genom att smala stråk eller öar av ängsyta anläggs för att binda samman större områden.

I Uppsala och Göteborg har man uppskattat att skötselkostnaden mer än halveras för ängar jämfört med bruksgräsmattor. Själva anläggningen kan däremot bli kostsam, men denna investering kommer att sparas in på sikt.

Mer information finns i bifogade dokument.

Bifogade filer

document Anlägga ängar på Eslövs grönytor.pdf Ladda ner
document Slutrapport_WRL_2016-25_Att-anlägga-urbana-artrika-ängsmarker.pdf Ladda ner

Direktlänk till e-förslaget

https://eforslag.eslov.se/eforslag/321

Skriv under e-förslag

info

Du måste vara inloggad för att skriva under ett e-förslag.

Registrera Logga in

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Sofia Dahlgren 2021-10-18
2 Christoffer Hurtig Åkerberg 2021-10-18
3 Alias_3080 2021-11-09
4 margaretha svensson 2021-11-09
5 Mirjam Blidö 2021-11-09
6 Therese Paulsson 2021-11-09
7 Jenny Bengtsson 2021-11-09 En så enkelt genomförd grönt projekt, med så många vinster, hoppas jag går igenom. Att Eslöv åtminstone ser till att göra detta möjligt på några platser. Se också över ifall det går att göra tillsammans med Naturskyddsförening, byaråd/hembygdsföreningar etc.? Fler tripleHelix-lösningar tror jag på. För närvarande har kommunen underentreprenörer som klipper gräset och de tar oftast inte ens upp kastat skräp innan de kör över gräsmattan.
8 Alias_2162 2021-11-14 Skulle vara underbart med lite mer blommor/ ängar och mindre trista gräsmattor. Gräsmattor är nåt av det tråkigaste, fulaste och mest oinspirerande som finns i utemiljön. Våra barn och insekter förtjänar nåt mer stimulerande och finare än stora menlösa monokulturer som tar kål på både djurliv och kreativitet.
9 Tore Pålsson 2021-11-17 Stöttar förslaget, anlägger själv i min trädgård.
10 Lars Anderson 2021-11-17
11 Ewa Laczo 2021-11-21

Kommentarer

Information

Status

Samlar underskrifter

Förslagsställare

Sofia Dahlgren

Startdatum

2021-10-18

Slutdatum

2022-01-18

Målgrupp

Bygga, bo och miljö

Signaturer

11 onlineunderskrifter